Nasz cel        

Nasz statut

Wydarzenia

Ludzie

Wspolpraca

Kontakt

Nim przystąpią Państwo do czytania statutu naszej Fundacji, chcielibyśmy przedstawić motywacje, które kierowały nami podczas powoływania jej do życia. Jako ludzie od lat związani z jeździectwem mamy świadomość wagi i unikatowości tego sportu, jego znaczenia zwłaszcza w naszym kraju, gdzie koń jak żadne inne zwierze łączy się naszą historią, w sposób szczególny, to przecież na okres rozkwitu naszej państwowości przypada złoty wiek polskiej jazdy. Więcej>>

Wkładki terapeutyczne Promagnetin


Statut Fundacji Polskiego Jeździectwa

§ 1.
Fundacja, ustanowiona przez Annę Połap, Wiesława Hanczarka i Artura Bobera aktem fundacyjnym z dnia 23. 03. 2000 przed notariuszem mgr Marią Majewską w jej kancelarii w Cieszynie przy ul. Stary Targ 4, działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97, tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203) oraz niniejszym statutem, nosi nazwę FUNDACJA POLSKIEGO JEŹDZIECTWA, dalej zwana FUNDACJĄ.

§ 2. 1.
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, 2. Siedziba Fundacji znajduje się w Ochabach Wielkich 81, gmina Skoczów.

§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.
Celem Fundacji jest finansowanie:
1. Działalności statutowej Polskiego Związku Jeździectwa, klubów jeździeckich, torów wyścigów konnych, osób nie zrzeszonych a związanych z jeździectwem,
2. Działalności artystycznej, plenerów i wystaw związanych z jeździectwem,
3. Kosztów zgrupowań, konsultacji i wyjazdów na zawody kadry narodowej i reprezentacji Polski oraz zawodników indywidualnych we wszystkich konkurencjach i kategoriach wiekowych,
4. Wspomagania odnowy biologicznej i żywienia koni,
5. Naukowych badań instytucji i osób dotyczących oceny wytrenowania koni i metod treningu, żywienia, odnowy biologicznej i wspomagania koni,
6. Zakupów koni, ich badań, profilaktyki i leczenia,
7. Konsultacji trenerskich oraz szkolenia dzieci i zawodników indywidualnych oraz zrzeszonych w różnych organizacjach,
8. Szkolenia lekarzy weterynarii, kowali, luzaków, jeźdźców oraz innych osób związanych z jeździectwem,
9. Badań studyjnych oraz realizacji projektów architektonicznych związanych z jeździectwem,
10. Budowy, remontów oraz wyposażenie jeździeckich obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także rewaloryzacja zabytkowych obiektów o tym przeznaczeniu,
11. Stypendiów dla sportowców, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki związanych bezpośrednio z jeździectwem,
12. Nagród dla zwycięzców konkursów, zawodów, rankingów i plebiscytów,
13. Leczenia i zabiegów operacyjnych zawodników i koni,
14. Działalności wydawniczej związanej z jeździectwem w formie czasopism, książek, filmów, nagrań, łącznie z ich rejestracją na wszelkich nośnikach i ich dystrybucje,
15. Ubezpieczeń zawodników, zawodów, ekip i koni,
16. Hipoterapii i wszelkich kosztów z nią związanych (zakup koni, sprzętu, trening i ich utrzymanie) dla osób, którym jest ona wskazana,
17. Działań podtrzymujących tradycje polskiego jeździectwa.

§ 5.
Wymienione wyżej cele będą realizowane poprzez:
1. Zakupy i przekazywanie na własność
2 ,lub do korzystania przez osoby, organizacje i instytucje wskazane w § 4: koni, sprzętu jeździeckiego, środków pielęgnacyjnych koni, odnowy biologicznej, wspomagania, lekarstw, odżywek i odczynników laboratoryjnych, sprzętu badawczo-medycznego, kaset wideo, książek i materiałów szkoleniowych,
3. Przekazywanie środków finansowych dla osób, organizacji i instytucji wskazanych w § 4 na pokrycie kosztów działalności związanych z realizacją celów Fundacji i kontrole: celowości i wysokości wydatków,
4. Wyposażenie laboratoriów w potrzebny sprzęt, zakładanie własnych i udostępnianie ich naukowcom, lekarzom weterynarii,
5. Wynagradzanie osób i naukowców za ich prace, związane z realizacją celów Fundacji, oraz pokrywanie kosztów publikacji, druku i dystrybucji.

§ 6.
Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji wyodrębnić fundusze przeznaczone na realizację poszczególnych celów Fundacji.

§ 7.
Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z fundacjami lub organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§.8.
Organami fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§.9.
1. Radę Fundacji tworzą, wszyscy Fundatorzy, założyciele Fundacji, Zarząd i Komisje Rewizyjną powołuje rada Fundacji na okres czterech lat.
2. Z ważnych przyczyn Rada Fundacji może odwołać
3. członka zarządu przed upływem kadencji. Może również uzupełnić skład zarządu w razie zmniejszenia się jego składu, w skutek śmierci lub rezygnacji jago członków. Dotyczy to również członków komisji rewizyjnej.
4. Zarząd liczy trzech członków, w tym przewodniczącego wyznaczonego przez Radę Fundacji.
5. Komisja rewizyjna liczy trzech członków, przewodniczącego wyłania ze swojego grona.
6. Członkowie zarządu oraz komisji rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie

§.10.
1. Zarząd zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie.
2. Zarząd może zaangażować
3. dyrektora i zlecić
4. mu prowadzenie spraw Fundacji w ramach zwykłego zarządu. Czynności przekraczające zwykły zakres wymagają zgody zarządu. Zakres tych czynności określa zarząd.
5. Czynności prawne dokonywane w imieniu fundacji wykonuje przewodniczący zarządu Fundacji jednoosobowo albo wymagają współdziałania dwóch członków zarządu lub dyrektora i jednego członka zarządu.

§.11.
1. Zarząd zatwierdza roczny plan działania i preliminarz dochodów i wydatków.
2. Co najmniej raz w roku, nie później niż do dnia 31 marca, zarząd zatwierdza sprawozdanie z działalności i przesyła je Radzie Fundacji oraz Ministrowi nadzorującemu Fundacje.

§.12.
1. Komisja rewizyjna bada prawidłowość
2. gospodarki finansowej Fundacji. Co najmniej raz w roku, nie później niż do 30 kwietnia przedstawia Radzie Fundacji sprawozdanie z kontroli wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu.
3. Absolutorium udziela zarządowi Rada Fundacji.

§.13.
1. Na realizację celów Fundacji fundatorzy przeznaczają kwotę 9000,00 PLN.
2. Nadto realizacji celów Fundacji służyć będą, fundusze i środki rzeczowe pochodzące z darów i zbiórek oraz spadków i darowizn krajowych i zagranicznych, odsetki bankowe

§ 14.
Rada Fundacji może dokonać zmian późniejszego statutu oraz celów Fundacji. Uchwała Rady Fundacji w tym przedmiocie winna być podjęta większością 3/4 liczby Fundatorów założycieli Fundacji. Zmiany statutu wchodzą w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o fundacjach.

§ 15.
1. Uchwała w przedmiocie likwidacji Fundacji na skutek zrealizowanych jej celów lub wyczerpania środków, podejmie Rada Fundacji wyznaczając jednocześnie likwidatora. Uchwała winna być
2. podjęta większością 3/4 liczby Fundatorów założycieli Fundacji
3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przeznacza się na cele określone w statucie Fundacji. Uchwałę w tym przedmiocie podejmie Rada Fundacji.